Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Vereniging Comfortabel Wonen –  het Voorlichtingsburo Wonen (VCW en VBW)

Zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Verzamelen persoonsgegevens

De Vereniging Comfortabel Wonen – Het Voorlichtingsburo Wonen registreert persoonsgegevens voor:

  1. het verzenden van nieuwsbrieven

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

  1. Slechts het emailadres van de abonnee op de nieuwsbrief wordt verzameld en verwerkt.

Publicatie gegevens

Het emailadres wordt niet gepubliceerd.

Bewaartermijn gegevens

Het emailadres wordt in actieve stand bewaard zolang de abonnee de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Zodra de abonnee te kennen geeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, wordt het emailadres geblokkeerd en niet meer per mail benaderd.

Recht op inzage en verwijdering

Indien een rechthebbende van een emailadres dat verzoekt zullen wij op eerste verzoek het emailadres volledig verwijderen.

Verstrekking aan derden

Het emailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

De door VCW en VBW verzamelde emailadressen worden opgeslagen in een database op de server van VCW – VBW, welke door passende technische en organisatorische maatregelen deugdelijk is beveiligd tegen diefstal of ongeautoriseerd gebruik.

Van de hierboven bedoelde database wordt een versleutelde back-up bewaard bij een externe datakluis waartoe alleen de door VCW – VBW hiervoor geautoriseerde medewerker toegang heeft.